പ്രതീക്ഷ

എഴുതുവാനായ്‌ ഒന്നും ബാക്കിവെച്ചില്ല
കാറ്റ്, മഴ, പ്രകൃതി, പൂവ്‌, പ്രണയം
എല്ലാം, എല്ലാം പറഞ്ഞു കഴിന്നിരിക്കുന്നു!


പക്ഷെ ഇപ്പോഴും ഞാന്‍ പ്രതീക്ഷയിലാണ്
 നേർത്തൊരു കാറ്റിന് വേണ്ടി ...
കനത്തൊരു മഴക്കുവേണ്ടി...
നല്ലൊരു പ്രണയത്തിനുവേണ്ടി...

Labels: