:: മറന്ന കുറ്റം ::

നീ എല്ലാം മറന്നു.....

നിന്റെ മറവിക്ക് കൂട്ടുനിന്നു,

എന്നതാണ് ഞാന് ചെയ്ത കുറ്റം !!!

Labels: , , ,